Zápis do MŠ na školní rok 2022/23

Zápis dětí na školní rok 2022/2023

Zápis dětí na školní rok 2022/2023 bude probíhat 9. května 2022 od 15:30 do 17:30

V daném předem dohodnutém termínu se dostavte, prosím, do budovy mateřské školy s občanským průkazem, rodným listem dítěte, očkovacím průkazem dítěte, vyplněnou žádostí a zápisním listem. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy Dolní Cerekev můžete stáhnout zde.

Zápisní list ke stažení zde.

Platný dětský očkovací kalendář zde.

Seznam přijatých dětí zde.

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023.

 Podmínky.

  1. Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu na území Dolní Cerekve.
  2. Dítě splňuje povinné očkování podle 50 zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění.

 Kritéria.

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky podle 34 odstavec 4 Školského zákona
  2. Nejprve budou přijímány děti k celodenní docházce, které v den zahájení školního roku 2022/2023 dovršily věk 3 let, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího.
  3. Sourozenci již přijatých dětí podle potřebného dosaženého věku.

Doplňující kritéria.

  1. V případě volné kapacity může být přijato dítě, které ve školním roce 2022/2023 dovrší věku 2,5 let.
  2. Docházka těchto dětí může být přerušena z důvodů přijetí dítěte dle kritérií odstavce 1. – 3.

Ředitel školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace nebo sociální potřebnost dítěte jako je např. dítě, kterému v důsledku nepříznivé soc. situace hrozí sociální vyloučení, osiřelé dítě apod.).

ORGANIZACE ZÁPISU

 Žádost o přijetí dítěte do MŠ Dolní Cerekev podávají pouze zákonní zástupci dětí, které dosud nebyly do MŠ Dolní Cerekev přijaty. U zápisu bude dítě přítomno.

Zákonní zástupci si mohou podat pouze jednu žádost do MŠ Dolní Cerekev, kam se také dostaví k registraci žádosti. Zákonný zástupce v žádosti o přijetí dítěte navrhne délku docházky. Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel. Je nutné si toto číslo uschovat –  výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel. Zápis bude zpracován na ředitelství školy podle stanovených kritérií. Seznam s výsledky přijímacího řízení bude vyvěšen na pracovišti školy a na webu školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat. V případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží v zákonné lhůtě  „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“ do MŠ Dolní Cerekev (Základní škola a mateřská škola Dolní Cerekev, příspěvková organizace).