Charakteristika ŠVP

„Upevňovat ve vnímavé dětské duši schopnost prožívat něco s někým, trpět s někým a radovat se s někým, bez níž člověk není člověkem.“

Záměrem výchovného a vzdělávacího působení a filosofií naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude panovat kamarádská nálada, pochopení a láska.

„Ptejme se dětí a poslouchejme, co hovoří, zkusme vniknout do jejich světa, způsobu myšlení, hodnocení, prožívání, protože jen skrze jejich vnitřní svět jim opravdu porozumíme“

Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy, chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za svoje chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

Myšlenka ŠVP je pojítkem mezi všemi činnostmi s dětmi, včetně realizací školních i mimoškolních akcí. Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí taková témata, která seznamují s realitou.

Jedním z hledisek při sestavování programu je i poloha MŠ – venkovská mateřská škola a možnosti, které jim venkov nabízí.

Zaměření školy je patrné i při účasti na četných výstavách a velmi dobrá ocenění („Vánoční malování“, „Příroda kolem tebe“, „Mé toulky za zvěří“, „Vesmír“, časopis „Pastelka“) · spolupracujeme na ekologickém projektu „Živá zahrada“

ŠVP „Barevný svět“ komplet zde.