Základní škola

O nás

Jsme plně organizovaná vesnická škola s devíti třídami, ve kterých se v současné době učí 108 dětí. Průměrně je tedy v jedné třídě 12 dětí, což je velká výhoda, protože je možný individuální přístup k jednotlivcům. Ve škole pracuje 9 třídních učitelů, výchovná poradkyně, ředitel a dvě vychovatelky školní družiny.

Od školního roku 2011/2012 mají žáci k dispozici novou počítačovou učebnu, která byla pořízena z dotací EU v rámci projektu „EU peníze školám“. Ze stejného projektu byly také učebny vybaveny dataprojektory, což umožňuje zefektivnění a zkvalitnění výuku, udělá ji pro žáky zajímavější. Jedna třída je vybavena interaktivní tabulí, s dalšími se počítá do budoucna, vše bude záležet na finančních možnostech.

Protože k nám dojíždějí i žáci z okolních obcí, rozhodl se zřizovatel – Městys Dolní Cerekev – vyjít těmto dětem vstříc a proplácí jim veškeré náklady, které musí na dojíždění vynaložit. Měsíčně se jedná o částku cca 4 000 Kč pro všechny dojíždějící.. Za tento krok Městysi děkujeme. Od školního roku 2015/2016 došlo ke změně ve způsobu proplácení, prostředky jsou na základě smlouvy se zákonnými zástupci poukazovány jednou ročně na účet.

Ve škole mohou děti z 1. stupně navštěvovat školní družinu, která je v provozu ráno od 6:00 do 7:10 a odpoledne od 11:10 do 16:00. Vychovatelky s dětmi vyrábějí spoustu pěkných věcí, nacvičují divadelní představení, sportují a zabaví se spoustou zajímavých činností. Školné ve výši 100 Kč měsíčně se platí 2x ročně, v září a v únoru.

Při škole pracují také zájmové kroužky, které vedou někteří učitelé. Je to taneční kroužek pod vedením paní Ivy Vláčilové, kroužek hry na flétnu s paní Vendulou Vláčilovou, přírodovědný kroužek s paní Bláhovou a s paní Strakovou, sborový zpěv s paní Svobodovou. Některé kroužky vedou rodiče nebo ostatní – rybářský kroužek sl. Navrátilová a házená p. Zdeněk Veselý, p. Zdeněk Dvořák a p. Petr Jirsa. Žáci si mohou navštěvovat náboženství, které vede p. farář Strossa.

Dětem s výukovými problémy typu dyslexie pomáhá s jejich odstraňováním p. Třísková, v jedné třídě pomáhá také asistentka pedagoga. Všechny jmenované učitelky vynakládají velké úsilí na pomoc těmto dětem zvládnout jejich handicap a integrovat se do běžné třídy.

Od třetího ročníku vyučujeme dle ŠVP anglický jazyk, který doplní jako druhý cizí jazyk od 7. ročníku němčina. Od 5. do 8. ročníku žáci poznají základy informatiky. V 6. a 9. ročníku vyučujeme finanční a ekonomickou gramotnost, k rozhodnutí učit tento předmět nás vedlo obecně slabé povědomí ve společnosti o světě financí, které má v mnoha případech za důsledek bezvýchodnou situaci jedince.

Cvičit chodíme do zcela nové sportovní haly. V rámci tělěsné výchovy probíhá také výuka plavání pro děti z 1. – 4. ročníku. Ve čtvrtém ročníku děti absolvují také kurz dopravní výchova spojený s výukou na dopravním hřišti v Jihlavě.

Za pěkné školní výsledky a úspěchy při reprezentaci školy v nejrůznějších soutěžích jsou děti odměňovány na konci školního roku drobnostmi, které kupujeme ve spolupráci s Unií rodičů při ZŠ.

O soutěžích a dalších akcích školy více v sekci Úvod.

O kvalitě školy se můžete přesvědčit i z inspekčních zpráv. ZDE.

I nadále budou naši žáci  sbírat starý papír. Mohou ho donést každé ráno do školy ke kotelně.