Historie školy

Podle dochovaných zpráv měla obec školu již v 1.polovině 18.století, neboť v roce 1799 se zde vyučovalo ve dvou třídách. Mimo Spělova sem docházeli žáci z Rohozné,Horních a Dolních Hutí a z Cejle. I když byly v roce 1848 v Rohozné a v roce 1855 v Cejli zřízeny samostatné školy,zůstalo zde asi 300 školou povinných dětí. Proto se otevřela v roce 1877 třetí, v roce 1896 čtvrtá třída. Původní škola byla postavena roku 1825 nákladem arcibiskupské patronátní správy a spádových obcí, roku 1881 byla provedena přístavba, k čemuž za obec povinně přispěla občanská záložna. V budově byly tři třídy, kabinet a byt řídícího učitele. Další třídy byly v nájmu v soukromých domech čp. 27, 29, později čp. 65.Třídy byly přeplněny,což ztěžovalo práci učitelů i žáků.

Již roku 1901 nařídila okresní školní rada v Pelhřimově, že v Dolní Cerekvi musí být postavena nová škola. Celých 20 let se rozhodovalo, zda se opravdu bude stavět. Roku 1921 tu bylo 349 dětí školou povinných, 304 jich chodilo do školy v obci. Tehdy tu vyučoval řídící učitel Jan Benda, učitelé Jan Kříšťan, Jaroslav Svoboda a František Vaňha. V lednu roku 1927 byla vypsána soutěž na návrh nové školy. Soutěže se zúčastnilo 8 architektů a stavitelů. 8.února 1927 byl vyhlášen výsledek soutěže-vyhrál architekt František Valenta z Brna a stavba mu byla zadána. Rozpočet na stavbu činil 638 348.-Kč. Budova byla dokončena v říjnu a 28.10.1927 slavnostně předána do užívání.

I nadále školu provázela spousta problémů při povolování zřízení měšťanské školy. Teprve po několika intervencích byla 1.září 1934 otevřena první třída měšťanské školy. Tato třída měla 53 žáků několika postupných ročníků. Ředitelem byl Antonín Bednář a učitelkou Libuše Šticnarová. V prvních letech měla škola hodně žáků, neboť ji navštěvovaly i děti z Rohozné, Hutí, Cejle, Kostelce, Spělova a také žáci z Batelova.

V počátcích své existence se měšťanská škola potýkala hlavně s finančními problémy. Vnitřní vybavení bylo skromné, peníze stačily sotva na otop, na pomůcky, učebnice a výzdobu se nedostávalo. 1.září 1948 začal platit nový Základní zákon o jednotné škole a tak tu v jedné školní budově byly hned tři typy škol: mateřská, národní a střední. Chyběly ale kabinety, jídelna i tělocvična. Ředitelkou byla L. Šticnarová. Pomalu a postupně se doplňuje vybavení školy-učebnice, sbírky v kabinetech díky darům, knihy do školní knihovny. Chybí ale stále tělocvična a tak se cvičí ve volné přírodě. V roce 1952/53 získala škola pokusné políčko, o které se žáci starali pod vedením p.učitele Hemera. V témže roce sem opět začínají dojíždět žáci z Kostelce, 1.září 1952 jich nastupuje celkem 24. Do funkce ředitele byl jmenován Dobromil Horák, který stál v jejím čele až do roku 1967.

Velkým přínosem bylo i zavedení školního stravování, prvními kuchařkami byly Marie Ficencová a Marie Kameníková. Roku 1957 získává škola i dvě místnosti pro školní dílny, jako tělocvična slouží sál kulturního domu. 1.9.1961 je zřízeno i jedno oddělení školní družiny. Ve školním roce 1967/68 se buduje pracovna fyziky a chemie, přírodopisu, temná komora pro fotografický kroužek.

V 70. letech 20. století došlo na přístavbu mateřské školy, výstavbu ústředního topení a přestavbu školy. V té době byl již ředitelem Milouš Pádivý, po němž v roce 1977 nastoupila do této funkce Marie Jůzlová, M.Pádivý se stal okresním školním inspektorem. Další ředitelkou byla v letech 1983-1986 Drahomíra Stojanová, od roku 1986 do roku 2012 byl ředitelem Mgr.Jiří Havlík. V letech 2000-2001 byla provedena plynofikace školy, postaveny nástavby nad školou i mateřskou školou, kde je celkem 6 bytů. Ale i nadále, stejně jako po celou dobu existence školy, se potýkáme s nedostatkem financí. Přesto se chystá odizolování suterénu,kde je velkým problémem vlhkost.

V roce 2002 byla na škole díky projektu MŠMT – INDOŠ vybudována nová počítačová učebna se sedmi počítači a jedním serverem. Brzo bude doplněna druhou sítí starších počítačů,aby ji mohlo využívat co nejvíce dětí i učitelů. V průbehu let 2007 a 2008 došlo k výměně oken v celé budově a to díky dotaci, kterou zajistil zřizovatel.

Od 1. srpna 2012 se stal ředitelem školy Mgr. Petr Šilhart. Velmi pozitivní bylo,že jsme díky projektu „EU – Peníze školám“ získali finanční prostředky, ze kterých se nám podařilo realizovat kompletně novou počítačovou učebnu, vybavit některé třídy dataprojektory. Celková dotace je přidělována ve dvou etapách, běhěm druhé plánujeme vybavit další učebny dataprojektory a dát všem učitelům k dispozici notebooky, aby došlo ke zkvalitnění a usnadnění jejich přípravy na vyučování. Učitelé za to vytvářejí tzv.DUMy, což jsou digitální učební materiály, které rovněž vedou ke zlepšení a zpestření výuky ve škole.