O nás

Jsme plně organizovaná vesnická škola s devíti třídami, ve kterých se v současné době učí 115 dětí. Průměrně je tedy v jedné třídě 14 dětí, což je velká výhoda, protože je možný individuální přístup k jednotlivcům. Ve škole pracuje 9 třídních učitelů, výchovná poradkyně, ředitel a dvě vychovatelky školní družiny.

Od školního roku 2011/2012 mají žáci k dispozici novou počítačovou učebnu, která byla pořízena z dotací EU v rámci projektu „EU peníze školám“. Ze stejného projektu byly také učebny vybaveny dataprojektory, což umožňuje zefektivnění a zkvalitnění výuku, udělá ji pro žáky zajímavější. Jedna třída je vybavena interaktivní tabulí, s dalšími se počítá do budoucna, vše bude záležet na finančních možnostech.

Protože k nám dojíždějí i žáci z okolních obcí, rozhodl se zřizovatel – Městys Dolní Cerekev – vyjít těmto dětem vstříc a proplácí jim veškeré náklady, které musí na dojíždění vynaložit. Měsíčně se jedná o částku cca 4 000 Kč pro všechny dojíždějící.. Za tento krok Městysi děkujeme. Od školního roku 2015/2016 dojde ke změně ve způsobu proplácení, podrobnosti budou včas oznámeny.

Ve škole mohou děti z 1. stupně navštěvovat školní družinu, která je v provozu ráno od 6:00 do 7:10 a odpoledne od 11:10 do 16:00. Vychovatelky s dětmi vyrábějí spoustu pěkných věcí, nacvičují divadelní představení, sportují a zabaví se spoustou zajímavých činností. Školné ve výši 50 Kč měsíčně se platí 2x ročně, v září a v únoru.

Při škole pracují také zájmové kroužky, které vedou někteří učitelé. Je to kroužek výpočetní techniky pod vedením paní Bláhové, čtenářský kroužek s paní Strakovou, kroužky enkaustiky s paní Třískovou. Některé kroužky vedou rodiče nebo ostatní – rybářský kroužek sl. Navrátilová a házená sl. Navrátilová a p. Veselý. Žáci si mohou zvolit nepovinný předmět Náboženství, který vede p. farář Strossa. Paní učitelka Straková ve spolupráci s dětmi tvoří školní časopis, jehož aktuální číslo najdete v sekci Školní časopis.

Dětem s logopedickými problémy se individuálně věnuje paní Bláhová, dětem s výukovými problémy typu dyslexie pomáhá s jejich odstraňováním p. Třísková. Všechny jmenované učitelky vynakládají velké úsilí na pomoc těmto dětem zvládnout jejich handicap a integrovat se do běžné třídy.

Od třetího ročníku vyučujeme dle ŠVP anglický jazyk, který doplní jako druhý cizí jazyk od 7. ročníku němčina. Od 5. do 8. ročníku žáci poznají základy informatiky. V 6. a 9. ročníku vyučujeme finanční a ekonomickou gramotnost, k rozhodnutí učit tento předmět nás vedlo obecně slabé povědomí ve společnosti o světě financí, které má v mnoha případech za důsledek bezvýchodnou situaci jedince.

Cvičit chodíme do zcela nové sportovní haly. V rámci tělěsné výchovy probíhá také výuka plavání pro děti z 1. – 4. ročníku.

Za pěkné školní výsledky a úspěchy při reprezentaci školy v nejrůznějších soutěžích jsou děti odměňovány na konci školního roku drobnostmi, které kupujeme ve spolupráci s Unií rodičů při ZŠ.

O soutěžích a dalších akcích školy více v sekci Úvod.

O kvalitě školy se můžete přesvědčit i z inspekčních zpráv. ZDE.

Také letošní prázdniny byly díky našemu zřizovateli Městysi Dolní Cerekev v zastoupení pana starosty Zdeňka Jirsy ve znamení velkých změn ve škole. Proběhla zde po rozsáhlé rekonstrukci suterénu školy – školní družiny a školní jídelny, rekonstrukce dalších tříd. Dále terénní úpravy kolem školy směrem k řece a na východní straně – k odstranění vlhkosti budovy. Bylo rekonstruováno kamenné schodiště a chodník u zadního východu z družiny.

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU  I LETOS

I nadále budou naši žáci  sbírat starý papír. Mohou ho donést každé ráno do školy ke kotelně.