Zápis do MŠ na školní rok 2018/19

Zápis dětí na školní rok 2018/2019

proběhne dne 10. května 2018 od 15:00 do 17:00 hodin

Seznam přijatých zde.

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy Dolní Cerekev můžete stáhnout zde.

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019

Ke stažení zde.

Podmínky.

  1. Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu na území Dolní Cerekve.
  2. Dítě splňuje povinné očkování podle 50 zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění.

 Kritéria.

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky podle 34 odstavec 4 Školského zákona
  2. Přednostně budou přijímány děti k celodenní docházce, které v den zahájení školního roku 2018/2019 dovršily věk 3 let, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího.
  3. Sourozenci již přijatých dětí podle potřebného dosaženého věku.

 

Doplňující kritéria.

  1. Ve výjimečných případech může být přijato dítě, které ve školním roce 2018/2019 dovrší věku 3 let.
  2. Docházka těchto dětí může být přerušena z důvodů přijetí dítěte dle kritérií odstavce 1.-3.

 

Ředitel školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace nebo sociální potřebnost dítěte jako je např. dítě, kterému v důsledku nepříznivé soc. situace hrozí sociální vyloučení, osiřelé dítě apod.).

ORGANIZACE ZÁPISU

 Žádost o přijetí dítěte do MŠ Dolní Cerekev podávají pouze zákonní zástupci dětí, které dosud nebyly do MŠ Dolní Cerekev přijaty. K zápisu je nutné se dostavit i s dítětem.

Zákonní zástupci si mohou podat pouze jednu žádost do MŠ Dolní Cerekev, kam se také dostaví k registraci žádosti. Zákonný zástupce v žádosti o přijetí dítěte navrhne délku docházky. Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel. Je nutné si toto číslo uschovat –  výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel. Zápis bude zpracován na ředitelství školy podle stanovených kritérií. Seznam s výsledky přijímacího řízení bude vyvěšen na pracovišti školy a na webu školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat. V případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží v zákonné lhůtě  „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“ do MŠ Dolní Cerekev (Základní škola a mateřská škola Dolní Cerekev, příspěvková organizace).